Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 21 września 2019

Postanowienie ogólne

1. Decathlon GO jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Decathlon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76, 03–290 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007163, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9511855233, REGON 013102058, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 8 859 465,00 zł, będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123) (dalej Decathlon).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Decathlon, w szczególności warunki korzystania przez Użytkowników z serwisu Decathlon GO, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Decathlon.

3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług oferowanych przez Decathlon w ramach Decathlon GO.

4. Prawa autorskie do Decathlon GO należą w całości do Decathlon.

Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

1. Administrator – spółka Decathlon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76, 03–290 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007163, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9511855233, REGON 013102058, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 8 859 465,00 zł, będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).

2. Portal albo Decathlon GO – prowadzony przez Administratora serwis internetowy, dostępny w domenie internetowej www.go.decathlon.pl, służący do publikowania Ogłoszeń Wydarzeń oraz zawierania umów dotyczących usług dostępnych w ramach Decathlon GO.

3. Użytkownik – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Platformy.

4. Organizator lub Sprzedający – każda osoba fizyczna lub prawna będąca organizatorem Wydarzenia.

5. Wydarzenie – zorganizowane przez Organizatora przedsięwzięcie, w szczególności wydarzenia, zajęcia sportowe bądź inne aktywności mające charakter sportowy. Wydarzenie może być bezpłatne lub odpłatne.

6. Kupujący lub Klient – Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Wydarzenie w ramach Decathlon GO.

7. Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży Wydarzenia na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności cenę i opis, po wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Decathlon GO.

8. Ogłoszenie – informacja dostępna w serwisie Decathlon GO dotycząca Wydarzenia.

9. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e–mail, część Platformy, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach serwisu Decathlon GO.

10. Rejestracja – procedura zakładania Konta.

11. Regulamin – niniejszy Regulamin Decathlon GO określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Decathlon.

Zakres usług Decathlon GO

Decathlon po akceptacji Regulaminu przez Użytkownika zobowiązuje się do świadczenia drogą elektroniczną: Usług dla Organizatorów oraz Usług dla Kupujących Wydarzenie. Korzystając z Platformy Użytkownik zawiera z Decathlon umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dokonując Rejestracji na Wydarzenie Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług z Organizatorem Wydarzenia.

1. Decathlon oferuje Organizatorom następujące usługi:

1) udostępnienie Platformy wspierającej następujące procesy: promocję wydarzeń w Internecie przez Organizatora; obsługę techniczną sprzedaży;

2) pośredniczenie w sprzedaży Wydarzeń na rzecz Organizatora.

2. Decathlon w ramach Platformy oferuje Kupującym Wydarzenie następujące usługi:

1) możliwość zakupu Wydarzenia od Organizatora na stronie internetowej www.go.decathlon.pl,

2) możliwość rejestracji na Wydarzenie Organizatora na stronie internetowej,

3) możliwość otrzymywania spersonalizowanych propozycji przyszłych Wydarzeń w oparciu o aktywność na Platformie oraz historie zakupów Wydarzeń czy rejestracji na Wydarzenia.

Konto na platformie

1. Osoby fizyczne, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: adresu e–mail (login) oraz hasła.

2. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a także wszystkich dalszych czynności dotyczących tych podmiotów na Platformie, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją.

3. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Decathlon, której przedmiotem są usługi świadczone przez Decathlon w ramach Decathlon GO, na warunkach określonych w Regulaminie następuje w chwili przyjęcia oferty Decathlon dotyczącej zakresu usług wskazanego w § 3 niniejszego Regulaminu, dokonanej poprzez zaznaczenie pola akceptacji Regulaminu w formularzu rejestracji.

4. W wyniku prawidłowej Rejestracji Decathlon tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do loginu (adres email) podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu na stronie internetowej Decathlon GO loginu i hasła (logowanie).

5. W celu prowadzenia sprzedaży Organizator zobowiązany jest podać po dokonaniu rejestracji następujące dane: nazwę firmy, adres jego siedziby, telefon, numer NIP oraz numer rachunku bankowego, na który mają być przelewane środki za sprzedane Wydarzenia po zakończeniu Wydarzenia.

6. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej Decathlon GO. Nie jest możliwe usunięcie przez Użytkownika jakichkolwiek danych w trakcie korzystania z usług Decathlon GO (w szczególności od momentu uruchomienia strony Wydarzenia do zakończenia Wydarzenia i rozliczenia wszelkich płatności).

7. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

8. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.

9. Użytkownik otrzymuje możliwość organizacji Wydarzeń.

10. Decathlon pobiera opłaty za usługi udostępnione na stronie Decathlon GO, z zastrzeżeniem usług bezpłatnych. Decathlon przed zawarciem umowy obejmującej odpłatne usługi poinformuje Użytkownika o wysokości opłaty. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na wszelkie zobowiązania o charakterze pieniężnym wynikające z faktu skorzystania z określonych usług udostępnionych w ramach Decathlon GO opisanych w Regulaminie.

11. Decathlon będzie dążyć do utrzymania dostępności serwisu Decathlon GO bez przerw i zakłóceń z uwzględnieniem zasad przewidzianych niniejszym Regulaminem.

12. Decathlon nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami (Organizatorem a Kupującym Wydarzenie). Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za wykonanie umów, które zawarli ze sobą przy wykorzystaniu serwisu Decathlon GO.

13. Decathlon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą tożsamość Użytkownika. Każdy Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za sprawdzenie faktycznej tożsamości innego Użytkownika.

14. Użytkownik jest zobowiązany:

1) do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie Rejestracji i korzystania z Decathlon GO oraz w komunikacji z innymi Użytkownikami.

2) do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszystkich praw osób trzecich, w szczególności, użytkownik nie może używać obraźliwych lub wprowadzających w błąd treści, niezależnie od tego do kogo są one kierowane, umieszczać na Platformie jakichkolwiek materiałów pornograficznych lub treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa, przesyłać niezamówionej informacji handlowej do Użytkowników.

15. Użytkownik nie jest uprawniony do:

1) wykorzystywania mechanizmów, oprogramowania ani skryptów na stronie internetowej Decathlon GO, w celach innych niż prawidłowe korzystanie z Platformy. Jednakże, użytkownik może korzystać z interfejsów lub oprogramowania dostarczonych przez Decathlon w zakresie usług dostępnych na Platformie;

2) blokowania, modyfikowania i kopiowania jakichkolwiek treści w na stronie internetowej Decathlon GO, chyba że działania takie są konieczne do prawidłowego korzystania ze Decathlon GO;

3) wykonywania wszelkich działań, które mogą wpływać na funkcjonowanie infrastruktury Decathlon GO, zwłaszcza działań, które mogą spowodować zakłócenie działania wspomnianej infrastruktury;

4) wykorzystywania jakichkolwiek treści stanowiących własność Decathlon w celach innych niż korzystanie z Usług oferowany w ramach Decathlon GO,

5) wykorzystywania jakichkolwiek treści innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody.

16. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Decathlon urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Decathlon może poinformować o tym Użytkownika i zablokować dostęp do tych danych. Decathlon nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

17. Użytkownik może rozwiązać umowę z Decathlon (dotyczącą określonego Konta) bez zachowania wypowiedzenia wysyłając zgłoszenie na adres go.kontakt@decathlon.com.

18. Z ważnych przyczyn, w szczególności gdy Użytkownik, po uprzednim wezwaniu przez Decathlon nie spełnia swoich zobowiązań umownych wobec Decathlon umowa może zostać rozwiązana przez Decathlon za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

19. Decathlon ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym lub do zablokowania Konta w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszego Regulaminu.

Dodawanie wydarzeń

1. Możliwość dodawania Wydarzeń posiada każdy Użytkownik, posiadający Konto.

2. W procesie dodawania Wydarzenia Użytkownik podaje niezbędne informacje, które po zapisaniu będą widoczne w wersji publicznej serwisu Decathlon GO.

3. Dodawanie Wydarzeń nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Administrator ma prawo usunąć zamieszczone przez Użytkownika Wydarzenia w przypadku, gdy wspomniane materiały zostały zdublowane. O tym, które Wydarzenie zostanie usunięte decyduje data dodania lub kompletność informacji o wydarzeniu.

Zakup wydarzenia

1. Użytkownik zainteresowany Wydarzeniem oferowanym przez Organizatora składa zamówienie mające charakter oświadczenia o przyjęciu oferty poprzez odpowiednie formularze zamieszczone na stronie internetowej Decathlon GO.

2. Jeżeli zamówienie, złożone przez Klienta po skorzystaniu z narzędzia Wyślij zgłoszenie, zostanie przyjęte przez Sprzedającego, strony zawierają umowę na warunkach określonych w ofercie lub na warunkach przez siebie ustalonych.

3. Zapewnienie spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zachowania formy pisemnej bądź innej formy szczególnej dla ważności umowy, należy wyłącznie do stron umowy (Organizatora i Kupującego Wydarzenie).

4. Potwierdzeniem nabycia odłatnego bądź bezpłatnego Wydarzenia będzie informacja wysłana na adres e–mail, który został wskazany podczas rejestracji, jak również informacja na Koncie Użytkownika.

Płatności

1. Cena Wydarzenia ustalana jest przez Organizatora.

2. Decathlon GO umożliwia dokonanie płatności za pośrednictwem serwisu Stripe (zgodnie z regulaminem tego serwisu).

3. W przypadku Wydarzeń płatnych, Decathlon pobiera wynagrodzenie (prowizję) od Organizatora w wysokości 10% od każdego zakupionego przez Użytkownika Wydarzenia.

4. Przy organizacji większych Wydarzeń wysokość prowizji może być ustalona indywidualnie pomiędzy Administratorem a Organizatorem.

5. Decathlon, za pośrednictwem Stripe przelewa otrzymaną sumę środków za sprzedaż Wydarzeń Organizatorowi pomniejszoną o opłaty należne Decathlon, w ciągu 7 dni po zakończeniu Wydarzenia. Środki są przelewane na rachunek bankowy Organizatora znajdujący się w Polsce (siedziba lub oddział w Polsce) na numer rachunku bankowego w formacie NRB/IBAN.

Faktura

1. Decathlon, na żądanie Organizatora, po zakończeniu Wydarzenia wystawia Organizatorowi fakturę VAT na kwotę prowizji za świadczone Usługi.

2. Wygenerowana faktura VAT w postaci pliku PDF zostanie przesłana w formie elektronicznej do Organizatora na wskazany przy rejestracji adres e–mail.

Odwołanie, zmiana czasu, miejsca i programu wydarzenia

1. W przypadku odwołania Wydarzenia Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się Wydarzenia, o ile Kupujący zażąda zwrotu środków, Organizator ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu.

2. W przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora, Decathlon przelewa otrzymaną sumę środków za sprzedaż Wydarzeń Organizatorowi pomniejszoną o prowizję należną Decathlon, w ciągu 7 dni po odwołaniu Wydarzenia.

Własność intelektualna

1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach oraz podstronach Platformy stanowią przedmiot praw Decathlon lub Użytkowników. Wskazane elementy mogą stanowić przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Platformy materiałów wymaga każdorazowo zgody uprawnionego i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać praw Decathlon lub Użytkowników.

2. Każdy z Użytkowników przyjmuje do wiadomości, że zamieszczone przez niego treści, w tym zdjęcia, inne materiały stanowiące utwory lub przedmiot innych praw wyłącznych Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administratora w celu wykonania zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez czas nieoznaczony na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie takich materiałów przez Administratora uprawniającej do:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiałów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których materiały utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania materiałów w sposób inny niż określony w pkt. 2 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Poprzez umieszczenie materiałów w serwisie Decathlon GO, Użytkownik nieodpłatnie przenosi na Administratora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do materiałów umieszczonych w serwisie Decathlon GO przez Użytkownika.

4. Użytkownik zamieszczający zdjęcia lub inne materiały przyjmuje do wiadomości, że ich rozmiar może być zmieniony celem dostosowania do wymagań Platformy.

Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność za błędne wpisanie przez Użytkownika danych na Platformie, w szczególności danych adresowych, ponosi Użytkownik. W przypadku, gdyby Użytkownik zauważył błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się z Decathlon GO.

2. Całkowita odpowiedzialność dotycząca Wydarzenia leży wyłącznie po stronie Organizatora.

3. Informacje na temat Wydarzeń, ilości dostępnych miejsc, ceny Wydarzenia i formy płatności są określane przez Organizatora. Decathlon nie ma wpływu na jakość tych informacji.

4. Nazwę, adres oraz inne dane identyfikujące Organizatora, Kupujący Wydarzenie może uzyskać na Platformie.

5. Decathlon nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Organizatora w stosunku do Kupujących Wydarzenie.

6. Administrator nie odpowiada za informacje opublikowane na Platformie przez Organizatora.

Kontakt i postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

1) pisemnej na adres: Decathlon sp. z o.o., ul. Geodezyjnej 76, 03–290 Warszawa,

2) elektronicznej przy użyciu danych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie głównej serwisu Decathlon GO.

2. Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem w formie:

1) pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny

2) elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e–mail,

3) telefonicznej na wskazany przez Użytkownika numer telefonu.

3. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony w Regulaminie (Reklamacja).

4. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.

5. Administrator rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Administrator zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.

6. Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e–mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e–mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika, lub pisemnie na adres wskazany w Reklamacji.

7. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez Administratora w ramach Reklamacji (Odwołanie).

Zmiany regulaminu

1. Administrator może w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania serwisu Decathlon GO, a także w celu poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobiegania nadużyciom, zmienić Regulamin lub uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Decathlon GO.

2. Użytkownik zostanie powiadomiony o fakcie i treści zmian lub nowej wersji usług świadczonych w ramach Decathlon GO.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie nie wcześniej niż w terminie 10 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu.

4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu i rozwiązać umowę zgodnie z § 4 ust. 17 Regulaminu.