ZUMBA FITNESS ONLINE
Agnieszka H
Agnieszka H

ZUMBA FITNESS ONLINE

Organizator: Agnieszka H
Taniec
Termin
13 czerwca 2023 17:00
Czas trwania
55 minut
Liczba miejsc
60
Wiek
16 - 80
Poziom

Opis oferty

Zapraszam wszystkich na zajęcia zumby-fitness online. link w opisie: https://meet.google.com/tdg-xutr-sji?authuser=0&pli=1 Zumba jest połączeniem tańca i aerobiku​,​ tradycyjnych kroków tanecznych wykorzystywanych w fitnessie​,​ oraz ćwiczeń kształtujących i ujędrniających ciało. Łączy w sobie energetyczną i motywującą muzykę z wyjątkowymi krokami​,​ tworząc atmosferę świetnej zabawy. Zumba to najlepszy sposób na spalenie dodatkowych kilogramów​,​ więc przygotuj formę do lata z Decathlon 3 Stawy!

Poziom uczestników

  • Nowicjusz
  • Początkujący
  • Średniozaawansowany
  • Zaawansowany
  • Profesjonalista

Wiek uczestników

16 - 80

Zasady

Regulamin wydarzenia „ZUMBA-FITNESS Z DECATHLON” dalej zwany również „Regulaminem” § 1 Organizator Wydarzenie „ZUMBA-FITNESS Z DECATHLON” (zwane dalej również „Wydarzeniem”) organizowane i prowadzone jest przez Decathlon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Geodezyjnej 76, 03-290 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000007163, NIP: 9511855233, REGON: 013102058 (zwana dalej: „Organizatorem”). Osobą kontaktową jest Agnieszka Hanusek. § 2 Cel Wydarzenia Celem Wydarzenia jest popularyzacja sportu oraz promowanie marek „Decathlon”. § 3 Termin i miejsce Wydarzenia Wydarzenie odbywa się W clubie tańca Vibestudio w Pawłowicach, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Wydarzenia. Wydarzenie odbywa się 13 Czerwca 2023 roku. o godzinie 19:00, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia. § 4 Warunki uczestnictwa Uczestnik przystępując do wydarzenia, wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie swojego wizerunku, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką oraz rozpowszechniania materiałów, na których ustalono i utrwalono jego wizerunek, w celach reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych, poprzez wyświetlanie, wystawianie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w internecie i mediach społecznościowych. Uczestnicy niepełnoletni mogą uczestniczyć w Wydarzeniu wyłącznie za uprzednią zgodą opiekuna prawnego i na jego wyłączną odpowiedzialność. Każdy Uczestnik i opiekun Uczestnika jest obowiązany posiadać ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (legitymacja szkolna, paszport, dowód osobisty). W Wydarzeniu może uczestniczyć wyłącznie osoba dobrego stanu zdrowia, która nie cierpi na choroby uniemożliwiające lub utrudniające uprawianie aktywności przewidzianych podczas Wydarzenia. Uczestnicy są obowiązani do podporządkowania się decyzjom Organizatora. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego paragrafu i któregokolwiek z postanowień paragrafu 5 poniżej, jak i również w przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika zasad fair play, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Wydarzenia, według wyłącznej decyzji Organizatora. Organizator, wszystkie podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Wydarzenia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe ani majątkowe Uczestników i innych osób powstałe przed, w trakcie, lub po Wydarzeniu, w związku z Wydarzeniem. Udział w Wydarzeniu jest nieodpłatny. § 5 Warunki uczestnictwa w Wydarzeniu Osobą odpowiedzialną za przebieg Wydarzenia jest wyznaczony pracownik sklepu Decathlon. Uczestnicy są obowiązani do zachowania dyscypliny oraz do wykonywania poleceń osoby odpowiedzialnej za przebieg Wydarzenia. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów, związanych z udziałem w Wydarzeniu, Uczestnikom ani opiekunom Uczestników biorących udział w Wydarzeniu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad dyscypliny sportowej. Wydarzenie polega na grupowych zajęciach sportowych zumby-fitness. Podczas Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu, wyrobów tytoniowych i zakazanych przez prawo substancji.

Informacje dodatkowe

Należy mieć wygodny strój + butelkę wody

Lokalizacja

Adres: Orzechowa 1, 43-251 Pawłowice, Polska

Organizator

Agnieszka H
Cześć, jestem Agnieszka H.

To nie do końca jest wydarzenie, którego szukasz?

Sprawdź nasze inne wydarzenia

0,00 zł