Kręć kilometry z damami na szosach vol. 7
Agnieszka H
Agnieszka H

Kręć kilometry z damami na szosach vol. 7

Organizator: Agnieszka H
Kolarstwo
Termin
20 września 2023 15:00
Czas trwania
nieokreślono
Liczba miejsc
30
Wiek
brak ograniczeń
Poziom

Opis oferty

Zapraszamy was do wspólnego kręcenia na rowerze szosowym z Decathlon Trzy Stawy przy współpracy z Damami na Szosach. Trasa to około 40-50 km​​​​​​​,​​​​​​​ tempo jest dostosowane do każdej z uczestniczek. Miejsce spotkania: Francuska 180​​​​​​​,​​​​​​​ 40-507 Katowice. Aby wziąć udział w wydarzeniu trzeba zapisać się poprzez platformę Decathlon GO. Każda uczestniczka​​​​​​​,​​​​​​​ który zapisze się poprzez platformę dostaje gift od Decathlon 3 Stawy. Wydarzenie jest skierowane wyłącznie dla kobiet.

Poziom uczestników

  • Nowicjusz
  • Początkujący
  • Średniozaawansowany
  • Zaawansowany
  • Profesjonalista

Wiek uczestników

brak ograniczeń

Zasady

Regulamin wydarzenia „Kręć kilometry z Damami na Szosach vol.5” dalej zwany również „Regulaminem” § 1 Organizator Wydarzenie „kręć kilometry z Damami na Szosach vol.5” (zwane dalej również „Wydarzeniem”) organizowane i prowadzone jest przez Damy na Szosach ze współpracy z Decathlon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Geodezyjnej 76, 03-290 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000007163, NIP: 9511855233, REGON: 013102058 (zwana dalej: „Organizatorem”). Osobą kontaktową jest Agnieszka Hanusek. § 2 Cel Wydarzenia Celem Wydarzenia jest popularyzacja sportu wśród kobiet i promowanie marki Decathlon. § 3 Termin i miejsce Wydarzenia Dokładne miejsce zbiórki to ulica Francuska 180, 40-507 Katowice, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Wydarzenia. Wydarzenie odbywa się 20 Września 2023 roku. o godzinie 17:00 § 4 Warunki uczestnictwa Uczestnik przystępując do wydarzenia, wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie swojego wizerunku, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką oraz rozpowszechniania materiałów, na których ustalono i utrwalono jego wizerunek, w celach reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych, poprzez wyświetlanie, wystawianie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w internecie i mediach społecznościowych. Uczestnicy niepełnoletni mogą uczestniczyć w Wydarzeniu wyłącznie za uprzednią zgodą opiekuna prawnego i na jego wyłączną odpowiedzialność. Każdy Uczestnik i opiekun Uczestnika jest obowiązany posiadać ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (legitymacja szkolna, paszport, dowód osobisty). W Wydarzeniu może uczestniczyć wyłącznie osoba dobrego stanu zdrowia, która nie cierpi na choroby uniemożliwiające lub utrudniające uprawianie aktywności przewidzianych podczas Wydarzenia. Uczestnicy są obowiązani do podporządkowania się decyzjom Organizatora. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego paragrafu i któregokolwiek z postanowień paragrafu 5 poniżej, jak i również w przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika zasad fair play, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Wydarzenia, według wyłącznej decyzji Organizatora. Organizator, wszystkie podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Wydarzenia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe ani majątkowe Uczestników i innych osób powstałe przed, w trakcie, lub po Wydarzeniu, w związku z Wydarzeniem. Udział w Wydarzeniu jest nieodpłatny. § 5 Warunki uczestnictwa w Wydarzeniu Osobą odpowiedzialną za przebieg Wydarzenia są Damy na Szosach. Uczestnicy są obowiązani do zachowania dyscypliny oraz do wykonywania poleceń osoby odpowiedzialnej za przebieg Wydarzenia. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów, związanych z udziałem w Wydarzeniu, Uczestnikom ani opiekunom Uczestników biorących udział w Wydarzeniu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad dyscypliny sportowej. Wydarzenie polega na grupowej jeździe na szosach. Podczas Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu, wyrobów tytoniowych i zakazanych przez prawo substancji.

Lokalizacja

Adres: Francuska 180, 40-506 Katowice, Polska

Organizator

Agnieszka H
Cześć, jestem Agnieszka H.

To nie do końca jest wydarzenie, którego szukasz?

Sprawdź nasze inne wydarzenia

0,00 zł