"Katowice Swim Challenge: Treningi z Decathlon"

"Katowice Swim Challenge: Treningi z Decathlon"

Organizator: Zuzanna P
Pływanie
Termin
26 września 2023 04:00
Czas trwania
Cały Dzień
Liczba miejsc
bez limitu
Wiek
od 18 lat
Poziom

Opis oferty

"Katowice Swim Challenge: Treningi z Decathlon"- to innowacyjny cykl treningów pływackich​,​ który ma na celu zachęcenie mieszkańców Katowic do regularnego pływania. To wydarzenie będzie odbywało się w każdy wtorek i opiera się ono na prostym i wygodnym systemie rejestracji za pomocą kodu QR dostępnego na recepcji pływalni. Po odbyciu 7 treningów​,​ otrzymasz bon do Decathlon.

Poziom uczestników

  • Nowicjusz
  • Początkujący
  • Średniozaawansowany
  • Zaawansowany
  • Profesjonalista

Wiek uczestników

od 18 lat

Zasady

Regulamin Konkursu "Katowice Swim Challenge: Treningi z Decathlon" dalej zwany również „Regulaminem” § 1 Organizator Wydarzenie „Katowice Swim Challenge: Treningi z Decathlon" (zwane dalej również „Wydarzeniem”) organizowane i prowadzone jest przez Decathlon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Geodezyjnej 76, 03-290 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000007163, NIP: 9511855233, REGON: 013102058 (zwana dalej: „Organizatorem”). Osobą kontaktową ze strony Organizatora jest Karolina Jaworek- Waliczek. § 2 Cel Wydarzenia Celem Wydarzenia jest popularyzacja sportu oraz promowanie marek „Decathlon”. § 3 Termin i miejsce Wydarzenia Wydarzenie odbywa się przy ul. Trzech Stawów 23, 40-289 Katowice, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Wydarzenia. Wydarzenie odbywa się 06.08.2023 r. w godzinach 10:00-14:00, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia. § 4 Warunki uczestnictwa W Wydarzeniu mogą uczestniczyć osoby spełniający następujące warunki: są one pełnoletnie, posiadające odpowiedni strój pływacki. Każdy Uczestnik i opiekun Uczestnika jest obowiązany posiadać ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (legitymacja szkolna, paszport, dowód osobisty). W Wydarzeniu może uczestniczyć wyłącznie osoba dobrego stanu zdrowia, która nie cierpi na choroby uniemożliwiające lub utrudniające uprawianie aktywności przewidzianych podczas Wydarzenia. Uczestnicy są zobowiązani do podporządkowania się decyzjom Organizatora. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego paragrafu i któregokolwiek z postanowień paragrafu 5 poniżej, jak i również w przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika zasad fair play, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Wydarzenia, według wyłącznej decyzji Organizatora. Organizator, wszystkie podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Wydarzenia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe ani majątkowe Uczestników i innych osób powstałe przed, w trakcie, lub po Wydarzeniu, w związku z Wydarzeniem. Udział w Wydarzeniu jest nieodpłatny.

Informacje dodatkowe

§ 5 Warunki uczestnictwa w Wydarzeniu Osobą odpowiedzialną za przebieg Wydarzenia jest wyznaczony pracownik sklepu Decathlon. Uczestnicy są obowiązani do zachowania dyscypliny oraz do wykonywania poleceń osoby odpowiedzialnej za przebieg Wydarzenia. Organizator zapewnia sprzęt sportowy, niezbędny do przeprowadzenia Wydarzenia. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów, związanych z udziałem w Wydarzeniu, Uczestnikom ani opiekunom Uczestników biorących udział w Wydarzeniu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad dyscypliny sportowej. Wydarzenie polega na testowaniu deskej Stand up paddle. Podczas Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu, wyrobów tytoniowych i zakazanych przez prawo substancji. § 6 Ochrona danych osobowych Administratorem danych osobowych uczestników Wydarzenia jest Organizator. Regulamin Wydarzenia będzie traktowany jako zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji lub przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika, o ile taka akceptacja jest wymagana. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Wydarzenia, rodziców lub opiekunów prawnych Uczestników, o których mowa w zdaniu pierwszym będzie odbywało się zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016), w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Uczestnicy, rodzice lub opiekunowie prawni w imieniu Uczestnika oraz w imieniu własnym wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika przez Organizatora zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w celu umożliwienia publicznego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak i też danych osobowych Uczestnika, na przetwarzanie których wyraził zgodę, jak również ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (w przypadku gdy przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Uczestnik ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z celami, dla których Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników, odbiorcą ich danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji obowiązków wynikających z Regulaminu (np. firmy medyczne współpracujące z Organizatorem w przygotowaniu wydarzeń sportowych), a także podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez Organizatora, np. dostawcy usług IT, agencje marketingowe lub kancelarie prawne.

§ 7 Postanowienia końcowe Informacje bieżące dotyczące Wydarzenia będą podawane przez Organizatora. Podczas trwania Wydarzenia wszystkich uczestników obowiązuje także regulamin obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie. Każdy uczestnik jest zobowiązany do znajomości postanowień niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje uczestników. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie obejmuje, wszelkie wiążące decyzję będą podejmowane przez Organizatora. Katowice,dnia 13.09.2023r. Administratorem przekazanych przez Państwa danych jest spółka Decathlon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76, 03-290 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000007163, NIP: 9511855233, REGON: 013102058, (dalej: „Decathlon”). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym iod@decathlon.net lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: realizacji umowy wynikającej z zaakceptowanego regulaminu Wydarzenia "Katowice Swim Challenge: Treningi z Decathlon"- na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy; marketingowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody, do momentu cofnięcia zgody; finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego; obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Decathlon, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą przekazanych przez Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez Administratora np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z punktem obsługi klienta w każdym sklepie Decathlon lub wysyłając maila na adres: iod@decathlon.net . Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Przekazanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Sprzeciw względem wykorzystania przedmiotowych danych osobowych lub ich nieprzekazanie będzie skutkowało niemożnością wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy tj. z zaakceptowanego Regulaminu "Katowice Swim Challenge: Treningi z Decathlon"i w efekcie brakiem możliwości udziału w Wydarzeniu organizowanych przez Decathlon.

Lokalizacja

Adres: Konna 2, 40-320 Katowice, Polska

Uwagi: Basen Burowiec

Organizator

ZP
Cześć, jestem Zuzanna P.

To nie do końca jest wydarzenie, którego szukasz?

Sprawdź nasze inne wydarzenia

0,00 zł