I Bieg Niepodległości Decathlon Fordon
Decathlon Fordon B
Decathlon Fordon B

I Bieg Niepodległości Decathlon Fordon

Organizator: Decathlon Fordon B
Bieganie
Termin
14 listopada 2020 23:00
Czas trwania
nieokreślono
Liczba miejsc
1000
Wiek
od 16 lat
Poziom

Opis oferty

Wirtualny I Bieg Niepodległości Decathlon Fordon 10.11.2020-15.11.2020 (do wyboru dystans 5 km lub 10 km). Zachęcamy was do wzięcia udziału w naszej sportowej rywalizacji razem z Decathlon Fordon. Bieg jest darmowy a biorąc udział w wydarzeniu​,​ już wygrywasz! Podstawą klasyfikacji jest dołączenie do wyzwania w aplikacji Endomondo: 5km https://www.endomondo.com/challenges/45136747 10km https://www.endomondo.com/challenges/45136939 Lub przesłanie pliku .gpx. lub zrzutu ekranu z innej aplikacji mobilnej lub zegarka sportowego na adres mailowy anna.majchrzak@decathlon.com ​,​ W tytule proszę wpisać I Bieg Niepodległości Decathlon Fordon. Biegi do klasyfikacji można wykonać i rejestrować od 10 listopada 2020 r. do 15 listopada 2020 r. Dla pierwszych 30 zarejestrowanych uczestników przygotowaliśmy drobny upominek. Dla pierwszego miejsca na 5km i 10km w klasyfikacji kobiet oraz mężczyzn czekają Buty Kalenji o wartości 200 (model dostosujemy do konkretnego użytkownika)

Poziom uczestników

  • Nowicjusz
  • Początkujący
  • Średniozaawansowany
  • Zaawansowany
  • Profesjonalista

Wiek uczestników

od 16 lat

Zasady i regulamin

Regulamin I Biegu Niepodległości Decathlon Fordon - bieg wirtualny I. Cel: Promowanie i upowszechnianie sportu oraz czerpanie z niego radości i korzyści zdrowotnych, a także zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia. II. Organizator 1. Decathlon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Geodezyjna 76, 03 -290 Warszawa, (KRS 0000007163, NIP: 951-18-55-233) poprzez prowadzony przez siebie sklep sportowy Decathlon Fordon, ul. Mariana Rejewskiego 5a, 85-791 Bydgoszcz. Przedstawiciel Organizatora: Anna Majchrzak 2. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie 880 341 935 lub mailowo: anna.majchrzak@decathlon.com III. Termin i miejsce 1. Bieg należy rozpocząć i ukończyć pomiędzy 10 a 15 listopada 2020r. Uczestnik samodzielnie decyduje o czasie i lokalizacji biegu. 2. Uczestnik podczas rejestracji na bieg dokonuje wybory jednego z dwóch dostępnych dystansów biegu. a) 5 km b) 10km 3. Uczestnik wybierając miejsce biegu, powinien wziąć pod uwagę możliwość bezpiecznego uprawiania sportu w danej lokalizacji. Organizator nie zapewnia żadnych świadczeń związanych z zabezpieczeniem lokalizacji biegu danego uczestnika. Na Uczestniku ciąży odpowiedzialność za przestrzeganie zasad, rozporządzeń i zaleceń związanych z obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii. IV. Uczestnictwo: Prawo startu w biegach mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 10 listopada ukończą 16 lat (urodzone przed 10.11.2004r.) V. Zgłoszenia 1. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy dostępny na DecathlonGO. 2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeśli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy 3. Wypełnienie formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez uczestnika oraz potwierdzeniem braku przeciwwskazań (w tym zdrowotnych) do uczestnictwa w biegu. 4. Łączna liczba uczestników biegu jest nieograniczona. 5. Zgłoszenia online zostaną zamknięte 15 listopada o godzinie 20:00. VI. Opłaty: 1. Opłata startowa wynosi 0 zł. VII. Klasyfikacje i wyniki 1. Podczas I Biegu Niepodległości Decathlon Fordon prowadzone będą następujące klasyfikację: - Generalna kobiet/mężczyzn 2. Podstawą do klasyfikacji jest: - Dołączenie do dedykowanego wyzwania w aplikacji Endomondo i zarejestrowanie swojego wyniku 10 km: https://www.endomondo.com/challenges/45136939 5 km: https://www.endomondo.com/challenges/45136747 - Lub ewentualnie przesłanie pliku .gpx. lub zrzutu ekranu z innej aplikacji mobilnej lub zegarka sportowego na adres mailowy anna.majchrzak@decathlon.com w tytule wpisując: I Bieg Niepodległości Decathlon Fordon - wyniki, które potwierdzają pokonanie deklarowanego dystansu w określonym czasie. 3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie wydarzenia do dnia 20 listopada 2020r. do godziny 23:59 VIII. Zapisy Dla pierwszych 30 osób, które wykonają kompletne zgłoszenie przewidziane są upominki do odebrania w naszym sklepie Decathlon Fordon

Informacje dodatkowe

IX. Ochrona danych osobowych: W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora. 1. Administratorem danych osobowych uczestników biegu jest: Decathlon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-290) przy ul. Geodezyjnej 76 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, rozliczenia, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Przetwarzanie danych, o którym mowa powyżej, obejmuje również publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości oraz nazwy klubu uczestnika biegu na stronie internetowej, na której prowadzone są zapisy. 3. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda uczestnika zawodów na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wskazanych celach (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO)). 4. Odbiorcami danych osobowych klientów mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe klientów przetwarzane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 5. Uczestnik w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych posiada następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane Klientów nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie swoich danych osobowych przez uczestników biegu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w biegu. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do relacjonowania przebiegu biegu oraz późniejszego wykorzystywania w celach promocyjnych oraz informacyjnych, zdjęć oraz materiałów filmowych przedstawiających przebieg biegu, co uczestnik przyjmuje do wiadomości. X. Postanowienia końcowe: 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem 2. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 3. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji w celu promocji Dyszka dla Niepodległej na stronach internetowych organizatora 4. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Dyszka dla Niepodległej. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność. 5. Wszelkie informacje będą zamieszczane w wydarzeniu Dyszka dla Niepodległej

Lokalizacja

Adres: Bydgoszcz, Poland

Uwagi: Lokalizacja biegu dowolna dla każdego uczestnika.

Organizator

Decathlon Fordon B
Cześć, jestem Decathlon Fordon B.

To nie do końca jest wydarzenie, którego szukasz?

Sprawdź nasze inne wydarzenia