Górska Ustawka Biegowa vol. 19

Górska Ustawka Biegowa vol. 19

Organizator: Tomek P
Bieganie
Termin
2/17/2024
Czas trwania
nieokreślono
Liczba miejsc
Pozostało: 0/
Wiek
od 18 lat
Poziom

Opis oferty

Widzimy się w sobotę (17 lutego) o 9.30 w Rabce-Zdroj (parking w Parku Zdrojowym). Stamtąd ruszamy czerwonym szlakiem do schroniska na Maciejowej i Starych Wierchach​,​​​ gdzie zrobimy przerwę integracyjną. Droga powrotna poprowadzi nas przez Olszówkę. Dystans: ok. 23 km Przewyższenie: 813 m Przerwa integracyjna: Schronisko PTTK na Maciejowej​/​Stare Wierchy Najwyższy punkt: Schronisko PTTK Stare Wierchy Trasa: https://tiny.pl/dhl91

Poziom uczestników

  • Nowicjusz
  • Początkujący
  • Średniozaawansowany
  • Zaawansowany
  • Profesjonalista

Wiek uczestników

od 18 lat

Zasady i regulamin

REGULAMIN Górskiej Ustawki Biegowej vol. 19: Maciejowa § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady i reguły uczestnictwa w wydarzeniu – „Górska Ustawka Biegowa vol. 19: Maciejowa” organizowanej 17 lutego 2024 roku (dalej: Regulamin). Koordynatorem wydarzenia partnerskiego jest Tomasz Pszonak, który jest odpowiedzialny za koordynację “Górska Ustawka Biegowa vol. 19: Maciejowa”. Wyprawa jest organizowana pod patronatem Decathlon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Geodezyjna 76, 03–290 Warszawa, NIP: 9511855233. § 2. WARUNKI UCZESTNICTWA Członkiem „Górska Ustawka Biegowa vol. 19: Maciejowa” może być każdy posiadający przygotowanie fizyczne i predyspozycje, a także brak przeciwwskazań zdrowotnych. Osoby niepełnoletnie mogą być Uczestnikami wyłącznie pod opieką opiekunów prawnych. Uczestnicy są zobowiązani dysponować odpowiednim ekwipunkiem i odzieżą wymaganą na „Górska Ustawka Biegowa: Maciejowa”, tj. wygodne buty do biegania po górach, odpowiednia odzież, kurtka przeciwdeszczowa. Koszt posiłku oraz ubezpieczenia Uczestnik ponosi we własnym zakresie. Wszystkie działania związane z wyjazdem oraz podczas jego trwania, a w szczególności wybranej trasy przejścia czy wyżywienia, Uczestnik realizuje według zaleceń Koordynatora. Koordynator wyprawy dołoży wszelkich starań, aby pomóc Uczestnikowi podczas przygotowania do wyjazdu i w trakcie samej „Górskiej Ustawki Biegowej”. Pomoc dla Uczestników będzie odbywała się w zakresie sugestii w kwestiach, takich jak: przygotowanie sprzętu, odzieży, wybór formy ubezpieczenia. Uczestnik jest zobowiązany posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do uczestnictwa w „Górska Ustawka Biegowa: Maciejowa” i dostarczyć je w razie potrzeby (dowód osobisty, potwierdzenie ubezpieczenia). Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania i szanowania prawa panującego w górach i w schronisku. Zabrania się zaśmiecania szlaków, niszczenia fauny i flory, nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Konsekwencje złamania prawa i obyczajów przez Uczestnika ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z własnej winy szkody w trakcie trwania wyprawy oraz zobowiązuje się do ich niezwłocznego naprawienia w sposób określony przepisami prawa oraz bezpośredniego pokrycia wyrządzonych szkód z własnych środków. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie. Każdy Uczestnik sam odpowiada za swoje bezpieczeństwo oraz nie naraża na jego brak pozostałych Uczestników „Górskiej Ustawki Biegowej vol. 19: Maciejowa”. Uczestnik ma obowiązek zadbania we własnym zakresie o zadbanie o ważność ubezpieczenia NFZ lub dobrowolne zawarcie turystycznych polis ubezpieczeniowych, obejmujących odpowiedzialnością zdarzenia losowe obejmujące teren Polski lub w pasie przygranicznym (w zależności od wybranego zakresu terytorialnego). § 3. PLAN GÓRSKIEJ USTAWKI BIEGOWEJ „Górska Ustawka Biegowa vol. 19: Maciejowa” jest zaplanowana na 17 lutego 2024 r. „Górska Ustawka Biegowa vol. 19: Maciejowa” rozpoczyna się zbiórką o godzinie 9:30 17.02.2024 w miejscowości Rabka-Zdrój (w Parku Zdrojowym). Trasa „Górska Ustawka Biegowa vol. 19: Maciejowa rozpoczyna się w miejscu wskazanym powyżej. Przerwy na „Górska Ustawka Biegowa vol. 19: Maciejowa” są organizowane według uznania Uczestników „Górska Ustawka Biegowa vol. 19: Maciejowa”. Jedzenie na drogę oraz obiad w schronisku na górze jest we własnym zakresie. Trasa obejmuje łącznie ok. 23 km. Zakończenie planowane jest na godziny popołudniowe tego samego dnia.

Informacje dodatkowe

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Koordynator wyprawy partnerskiej w żadnym stopniu nie odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników. Koordynator nie odpowiada za zatrzymanie lub nie wpuszczenie Uczestnika przez służby celne, graniczne, parkowe, policji, wojska i inne działania lub zaniechania Uczestnika wyjazdu, dzięki którym nie może on osiągnąć zaplanowanych celów wyprawy. Koordynator nie odpowiada za dotarcie Uczestników wyprawy do miejsca przeznaczenia. Koordynator zastrzega sobie prawo do odwołania (do dnia rozpoczęcia imprezy włącznie) wyprawy partnerskiej z przyczyn niezależnych od siebie tj. działanie siły wyższej, wydarzenia polityczne, działania militarne, decyzje władz państwowych, samorządowych, innych instytucji itp.). § 5. WIZERUNEK UCZESTNIKÓW Uczestnik przystępując do Górskiej Ustawki Biegowej, wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie swojego wizerunku, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką oraz rozpowszechniania materiałów, na których ustalono i utrwalono jego wizerunek, w celach reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych, poprzez wyświetlanie, wystawianie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym na stronie internetowej www.decathlon.pl, w Intranecie (wewnętrzna strona dla pracowników Decathlon) oraz w mediach społecznościowych, takich jak facebook, instagram. § 6. DANE OSOBOWE Administratorem danych osobowych Uczestników są: Koordynator Wycieczki oraz Decathlon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Geodezyjna 76, 03–290 Warszawa, NIP: 9511855233. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje: w Decathlon sp. z o.o. wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych Pan Maciej Kaczmarski, z którym można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres e–mail: iod@decathlon.com lub pocztą na adres wskazany w ust. 1 pkt 2 powyżej. Dane Uczestników Wyprawy będą przetwarzane w celu organizacji Wyprawy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016), tj. na podstawie wykonania umowy. Chwilą zawarcia umowy jest moment akceptacji niniejszego Regulaminu przez Uczestników Wyprawy. Dane osobowe Uczestników Wyprawy mogą być udostępniane podmiotom uczestniczącym w organizowaniu Wyprawy, tj. agencjom marketingowym, placówkom medycznym, dostawcy usług IT oraz innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nie należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, tj. przez czas niezbędny do do zorganizowania Wyprawy. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikom następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę; prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Wyprawie. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału przez Uczestnika w Wyprawie. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym dane nie będą profilowane. § 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Każdy z Uczestników powinien znać niniejszy Regulamin i przestrzegać jego postanowień, pod rygorem wykluczenia Uczestnika z „Górskiej Ustawki Biegowej vol. 19: Maciejowa”.

Lokalizacja

Adres: JX45+XQ, 34-700 Rabka-Zdrój, Polska

Uwagi: Park Zdrojowy (fontanna pod trzema różami)

Organizator

TP
Cześć, jestem Tomek P.

To nie do końca jest wydarzenie, którego szukasz?

Sprawdź nasze inne wydarzenia

0,00 zł