Dyszka dla Niepodległej - charytatywny bieg wirtualny
Dyszka dla Niepodległej - charytatywny bieg wirtualny
Decathlon F
Decathlon F

Dyszka dla Niepodległej - charytatywny bieg wirtualny

Organizator: Decathlon F
Bieganie
Termin
November 15, 2020, 7:00 PM
Czas trwania
nieokreślono
Uczestnicy
1500
Wiek
od 16 lat
Poziom

Opis oferty

Przedstawiam Wam wyniki naszej charytatywnej rywalizacji. 5km: https://docs.google.com/.../1L9oUnWeB0wnqFPCKMAxv.../edit... 10 km: https://docs.google.com/.../1AkDl8STvAAteEJGcw8yo.../edit... Bez obaw​,​ jeżeli czyjś czas jest błędny lub kogoś czas nie został zarejestrowany (brak na Endomondo​,​ inny nick​,​ mail nie dotarł itd.) - to na spokojnie​,​ czekamy do poniedziałku na informacje. Proszę nie zgłaszać wyników do enduhub - zgłoszę je we wtorek po naniesieniu ewentualnych poprawek. Wszelkie błędy zgłaszajcie w komentarzu pod postem lub w wiadomości mail: turbo.gazele@decathlon.com Pozdrawiam! Podstawą klasyfikacji jest dołączenie do wyzwania w aplikacji Endomondo: 5 km https://www.endomondo.com/challenges/45073286 10 km https://www.endomondo.com/challenges/45073316 Lub skorzystanie z formularza: https://forms.gle/25WVMFQrMHTUmu5K6 Lub przesłanie przesłanie pliku .gpx. lub zrzutu ekranu z innej aplikacji mobilnej lub zegarka sportowego na adres mailowy turbo.gazele@decathlon.com pod tytułem wiadomości: Wirtualny Bieg Niepodległości - wyniki. Biegi do klasyfikacji można wykonać i rejestrować od 9 listopada 2020 r. do 15 listopada 2020 r. Facebook: https://www.facebook.com/events/661848477667706

Poziom uczestników

  • Nowicjusz
  • Początkujący
  • Średniozaawansowany
  • Zaawansowany
  • Profesjonalista

Wiek uczestników

od 16 lat

Zasady

Regulamin biegu Dyszka dla Niepodległej - bieg wirtualny I. Cel: Promowanie i upowszechnianie sportu oraz czerpanie z niego radości i korzyści zdrowotnych, a także zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia. II. Organizator 1. Decathlon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Geodezyjna 76, 03 -290 Warszawa, (KRS 0000007163, NIP: 951-18-55-233) poprzez prowadzony przez siebie sklep sportowy Decathlon Poznań Franowo, ul. Szwedzka 8 61-285 Poznań Przedstawiciele Organizatora: Adrian Żakowski 2. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie 884 200 108 lub mailowo: adrian.zakowski@decathlon.com III. Termin i miejsce 1. Bieg należy rozpocząć i ukończyć pomiędzy 9 a 15 listopada 2020r. Uczestnik samodzielnie decyduje o czasie i lokalizacji biegu. 2. Uczestnik podczas rejestracji na bieg dokonuje wybory jednego z dwóch dostępnych dystansów biegu. a) 5 km b) 10km 3. Uczestnik wybierając miejsce biegu, powinien wziąć pod uwagę możliwość bezpiecznego uprawiania sportu w danej lokalizacji. Organizator nie zapewnia żadnych świadczeń związanych z zabezpieczeniem lokalizacji biegu danego uczestnika. Na Uczestniku ciąży odpowiedzialność za przestrzeganie zasad, rozporządzeń i zaleceń związanych z obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii. IV. Uczestnictwo: Prawo startu w biegach mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 9 listopada ukończą 16 lat (urodzone przed 09.11.2004r.) V. Zgłoszenia 1. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy dostępny na DecathlonGO. 2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeśli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy, uiszczona zostanie opłata startowa (10zł). 3. Wypełnienie formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez uczestnika oraz potwierdzeniem braku przeciwwskazań (w tym zdrowotnych) do uczestnictwa w biegu. 4. Łączna liczba uczestników biegu jest nieograniczona. 5. Zgłoszenia online zostaną zamknięte 15 listopada o godzinie 20:00. VI. Opłaty: 1. Opłata startowa wynosi 10 zł. Opłaty wpisowe zostaną w całości przekazane na cel charytatywny wskazany przez organizatora. VII. Klasyfikacje i wyniki 1. Podczas biegów Dyszka dla Niepodległej prowadzone będą następujące klasyfikację: i) Generalna ii) Generalna kobiet/mężczyzn 2. Podstawą do klasyfikacji jest: i.) Dołączenie do dedykowanego wyzwania w aplikacji Endomondo i zarejestrowanie swojego wyniku 10 km: https://www.endomondo.com/challenges/45073316 5km: https://www.endomondo.com/challenges/45073286 ii.) Lub skorzystanie z formularza: https://forms.gle/tAwTJUjsjB7h6yiK9 ewentualnie przesłanie pliku .gpx. lub zrzutu ekranu z innej aplikacji mobilnej lub zegarka sportowego na adres mailowy adrian.zakowski@decathlon.com pod tytułem wiadomości: Dyszka dla Niepodległej - wyniki, które potwierdzają pokonanie deklarowanego dystansu w określonym czasie. 3. Termin przesłania potwierdzeń, o których mowa w punkcie VI.2.ii. upływa 18 listopada 2020r. o godzinie 23:59 4. Wyniki zostaną opublikowane na stronie wydarzenia do dnia 20 listopada 2020r. do godziny 23:59 VIII. Zapisy Dla pierwszych 50 osób, które wykonają kompletne zgłoszenie przewidziane są upominki. Warunkiem ich otrzymania jest podanie adresu do ich otrzymania w formularzu zgłoszeniowym (dotyczy pierwszych 50 osób).

Informacje dodatkowe

IX. Ochrona danych osobowych: W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora. 1. Administratorem danych osobowych uczestników biegu jest: Decathlon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-290) przy ul. Geodezyjnej 76 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, rozliczenia, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Przetwarzanie danych, o którym mowa powyżej, obejmuje również publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości oraz nazwy klubu uczestnika biegu na stronie internetowej, na której prowadzone są zapisy. 3. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda uczestnika zawodów na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wskazanych celach (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO)). 4. Odbiorcami danych osobowych klientów mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe klientów przetwarzane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 5. Uczestnik w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych posiada następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane Klientów nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie swoich danych osobowych przez uczestników biegu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w biegu. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do relacjonowania przebiegu biegu oraz późniejszego wykorzystywania w celach promocyjnych oraz informacyjnych, zdjęć oraz materiałów filmowych przedstawiających przebieg biegu, co uczestnik przyjmuje do wiadomości. X. Postanowienia końcowe: 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem 2. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 3. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji w celu promocji Dyszka dla Niepodległej na stronach internetowych organizatora 4. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Dyszka dla Niepodległej. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność. 5. Wszelkie informacje będą zamieszczane w wydarzeniu Dyszka dla Niepodległej

Lokalizacja

Adres: Poznań, Polska

Organizator

Decathlon F
Cześć, jestem Decathlon F.

To nie do końca jest wydarzenie, którego szukasz?

Sprawdź nasze inne wydarzenia

PLN 10.00