Decathlon Spinning Cup
Decathlon Pasaż Łódzki Ł
Decathlon Pasaż Łódzki Ł

Decathlon Spinning Cup

Organizator: Decathlon Pasaż Łódzki Ł
Wędkarstwo
Termin
November 28, 2020, 11:00 PM
Czas trwania
18-30.11.2020
Uczestnicy
bez limitu
Wiek
od 16 lat
Poziom

Opis oferty

Zapraszamy na turniej wędkarski​​,​ organizowany przez Decathlon Pasaż Łódzki! 😉 Wygrywa suma długości trzech najdłuższych ryb! Zasady dołączenia do rywalizacji: 1. Zapisz się na platformie Decathlon GO: https://go.decathlon.pl/l/decathlon-spinning-cup/5fb3931f-363b-47ad-985e-65e7ce83682d 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy: https://tinyurl.com/zgloszenie-formularz Otrzymasz od nas potwierdzenie zgłoszenia oraz identyfikator​​,​ który musi widnieć na zdjęciu ryby z miarką! Identyfikator możesz również pobrać tutaj: 👇 https://tinyurl.com/identyf-spinning 3. Zdjęcia prześlij za pomocą formularza: https://tinyurl.com/zdjecia-formularz Na podstawie przesłanych zdjęć wyłonimy zwycięzców. Połowów można dokonywać na dowolnym łowisku. Na zwycięzców czekają nagrody: 1 miejsce: profesjonalne wodery 👍 2-3 miejsce: wędki spinningowe 👍 W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: bartlomiej.czerwinski@decathlon.com agata.filipowska@decathlon.com Regulamin: https://tinyurl.com/regulaminspinning

Poziom uczestników

  • Nowicjusz
  • Początkujący
  • Średniozaawansowany
  • Zaawansowany
  • Profesjonalista

Wiek uczestników

od 16 lat

Zasady

Kwalifikacja dokonywana jest na podstawie sumy długości trzech złowionych ryb

Informacje dodatkowe

Regulamin Decathlon Spinning Cup Cel: Promowanie i upowszechnianie sportu oraz czerpanie z niego radości i korzyści zdrowotnych, a także zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia. Organizator Decathlon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Geodezyjna 76, 03 -290 Warszawa, (KRS 0000007163, NIP: 951-18-55-233) poprzez prowadzony przez siebie sklep sportowy Decathlon Pasaż Łódzki przy al. Jana Pawła II 30, 93-570 Łódź, tel: 42 291-32-11 Przedstawiciele Organizatora: Agata Filipowska, Bartłomiej Czerwiński Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie 42 291 32 11 lub mailowo: agata.filipowska@decathlon.com, bartlomiej.czerwinski@decathlon.com Termin i miejsce Połowów należy dokonać w dniach 18-30 listopada 2020 Po otrzymaniu zgłoszenia, organizator wydaje identyfikator dostępny pod linkiem https://tinyurl.com/identyf-spinning , który jest niezbędny do udziału w turnieju. Uczestnik zobowiązany jest do połowu metodą spinningową bądź innymi metodami służącymi do połowu ryb drapieżnych zgodnie z regulaminem obowiązującym na danym łowisku. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu łowiska, na którym dokonuje połowu. Uczestnik wybierając miejsce połowy, powinien wziąć pod uwagę możliwość bezpiecznego uprawiania sportu w danej lokalizacji. Organizator nie zapewnia żadnych świadczeń związanych z zabezpieczeniem lokalizacji łowiska danego uczestnika. Na Uczestniku ciąży odpowiedzialność za przestrzeganie zasad, rozporządzeń i zaleceń związanych z obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii. Uczestnictwo: Prawo startu w turnieju mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 18 listopada ukończą 16 lat (urodzone przed 17.11.2004r.) Zgłoszenia Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeśli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy, oraz formularz danych osobowych pod linkiem: https://forms.gle/4UmPp95LfUyb2dmo7 ewentualnie wysłana zostanie wiadomość e-mail, w którego treści uczestnik zawrze: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania Wypełnienie formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez uczestnika oraz potwierdzeniem braku przeciwwskazań (w tym zdrowotnych) do uczestnictwa w turnieju Limit zgłoszonych uczestników nie obowiązuje Zgłoszenia online zostaną zamknięte 29 listopada 2020r. Opłaty: Opłata startowa wynosi 0 zł (nieodpłatnie) Klasyfikacje i wyniki Wyniki klasyfikowane są na podstawie sumy długości trzech złowionych ryb. Podczas Decathlon Spinning Cup prowadzone będą następujące klasyfikację: Generalna Podstawą do klasyfikacji jest: Przesłanie zdjęcia, na którym musi widnieć: ryba wraz z miarką, identyfikator za pomocą formularza: https://forms.gle/sx63T3p51qLsoCwH7 Które potwierdzają połów ryb o określonej długości. Termin przesłania potwierdzeń, o których mowa w punkcie VI.2.ii. upływa 30 listopada 2020r. o godzinie 23:59 Wyniki zostaną opublikowane na stronie wydarzenia w najszybszym możliwym czasie. Nagrody W kategorii generalnej przyznawane będą nagrody za zajęcie I, II, III miejsca Odbiór nagród odbywa się w sklepie Decathlon Pasaż Łódzki przy al. Jana Pawła II 30, 93-570 Łódź, tel: 42 291-32-11 w godzinach otwarcia 9-21 od poniedziałku do soboty lub wysłane na adres zamieszkania.

Ochrona danych osobowych: W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora. Administratorem danych osobowych uczestników turnieju jest: Decathlon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-290) przy ul. Geodezyjnej 76 Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, rozliczenia, wyłonienia zwycięzców turnieju oraz przyznania i wydania nagród. Przetwarzanie danych, o którym mowa powyżej, obejmuje również publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości oraz nazwy klubu uczestnika turnieju na stronie internetowej, na której prowadzone są zapisy. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda uczestnika zawodów na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wskazanych celach (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO)). Odbiorcami danych osobowych klientów mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe klientów przetwarzane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Uczestnik w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych posiada następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane Klientów nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie swoich danych osobowych przez uczestników turnieju jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w turnieju. Organizator zastrzega sobie prawo do relacjonowania przebiegu Decathlon Spinning Cup oraz późniejszego wykorzystywania w celach promocyjnych oraz informacyjnych, zdjęć oraz materiałów filmowych przedstawiających przebieg Decathlon Spinning Cup, co uczestnik przyjmuje do wiadomości. Postanowienia końcowe: Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w Decathlon Spinning Cup, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w turnieju oraz że startuję na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w Decathlon Spinning Cup wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w turnieju, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji w celu promocji Decathlon Spinning Cup na stronach internetowych organizatora Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Decathlon Spinning Cup. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność. Wszelkie informacje będą zamieszczane w wydarzeniu Decathlon Spinning Cup

Lokalizacja

Adres: Łódź, Polska

Uwagi: Online

Organizator

Decathlon Pasaż Łódzki Ł
Cześć, jestem Decathlon Pasaż Łódzki Ł.

Kontakt z organizatorem: agata.filipowska@decathlon.com

Kontakt z organizatorem: agata.filipowska@decathlon.com

To nie do końca jest wydarzenie, którego szukasz?

Sprawdź nasze inne wydarzenia

PLN 0.00