Cross z Decathlon Poczesna

Cross z Decathlon Poczesna

Organizator: Oskar B
Fitness
Termin
różne terminy
Czas trwania
60min
Uczestnicy
bez limitu
Wiek
16 - 65
Poziom

Opis oferty

Regulamin treningu sportowego „Treningi Cross z Decathlon Poczesna” dalej zwany również „Regulaminem” § 1 Organizator Trening sportowy „Trening Cross z Decathlon Poczesna” (zwany dalej również „Treningiem” lub „Treningami”) organizowany i prowadzony jest przez Decathlon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie​,​ przy ul. Geodezyjnej 76​,​ 03-290 Warszawa​,​ zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego​,​ prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie​,​ XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000007163​,​ NIP: 9511855233​,​ REGON: 013102058 (zwana dalej: „Organizatorem”). Osobami kontaktowymi ze strony Organizatora pracownicy sklepu Decathlon Poczesna ul Krakowska 12​,​ 42-262 Poczesna: Oskar Barczyk tel: 880348920 § 2 Cel Treningu Celem Treningu jest popularyzacja sportu oraz promowanie marek „Decathlon”. § 3 Termin i miejsce Treningu Treningi będą odbywać się: Promenada Czesława Niemena​,​ 42-224 Częstochowa przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca treningu. Organizator w dniu treningu wyznaczy i jeżeli to będzie konieczne oznaczy we właściwy sposób dokładne miejsce​,​ które przeznaczone będzie do przeprowadzenia Treningu. Treningi odbywać się będą w środy począwszy od dnia 2.06.2021 r. w godzinach 18:00 19.00. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Treningu​,​ o czym poinformuje uczestników. § 4 Warunki uczestnictwa W Treningu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie lub dzieci za pisemną zgodą opiekuna prawnego​,​ z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu. Organizator przewiduje maksymalną liczbę uczestników 15. Decyduje kolejność zgłoszeń poszczególnych uczestników. Uczestnictwo w treningu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Jeżeli zgodnie z ust. 1 powyżej w Treningu mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie to takie osoby mogą być uczestnikami Treningu wyłącznie za uprzednią zgodą opiekuna prawnego i na jego wyłączną odpowiedzialność. W Treningu może uczestniczyć wyłącznie Uczestnik dobrego stanu zdrowia​,​ który nie cierpi na choroby uniemożliwiające lub utrudniające uprawianie dyscypliny będącej przedmiotem Treningu. Uczestnik biorąc udział w Treningu oświadcza​,​ że jest zdolny do udziału w nim​,​ nie mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w Treningu oraz że bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Przyjmuje do wiadomości​,​ że udział w Treningu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku​,​ odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych​,​ a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto​,​ z udziałem w Treningu mogą wiązać się inne​,​ niemożliwe w tej chwili do przewidzenia​,​ czynniki ryzyka. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza​,​ że uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w Treningu​,​ bierze w nim udział dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Opiekun prawny Uczestnika wyrażając zgodę na jego uczestnictwo w Treningu tym samym składa oświadczenie dotyczące Uczestnika o treści wskazanej w ust. 7 powyżej. Personel Organizatora nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych podczas Treningu​,​ Uczestnik przed przystąpieniem do Treningu powinien zasięgnąć porady medycznej. Uczestnicy obowiązani do podporządkowania się decyzjom Organizatora. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego paragrafu​,​ paragrafu 5 poniżej​,​ jak i również w przypadku nieprzestrzegania zasad fair play​,​ Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Treningu Uczestnika​,​ według wyłącznej decyzji Organizatora. Organizator​,​ wszystkie podmioty z nim współpracujące​,​ a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Treningu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niezawinione szkody osobowe ani majątkowe Uczestników i innych osób powstałe przed​,​ w trakcie​,​ lub po Treningu​,​ w związku z Treningiem. Udział w Treningu jest nieodpłatny. § 5 Zasady i przebieg Treningu Osobą odpowiedzialną za przebieg Treningu jest wyznaczony pracownik Organizatora. Uczestnicy obowiązani do zachowania dyscypliny i zasad bezpieczeństwa​,​ nie narażania zdrowia swojego​,​ pozostałych uczestników i osób trzecich oraz do wykonywania poleceń osoby odpowiedzialnej za przebieg Treningu. Użytkownicy zobowiązani do noszenia w trakcie Treningu odpowiedniego obuwia oraz odzieży sportowej. Jeżeli trening odbywa się wewnątrz sklepu Decathlon Użytkownik zobowiązany jest ćwiczyć w obuwiu zmiennym. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów​,​ związanych z udziałem w Treningu​,​ Uczestnikom ani opiekunom Uczestników biorących udział w Treningu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad dyscypliny sportowej będącej przedmiotem Treningu. Podczas Treningu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu​,​ wyrobów tytoniowych i zakazanych przez prawo substancji​,​ a także przebywania pod wpływem alkoholu i innych zakazany

Poziom uczestników

  • Nowicjusz
  • Początkujący
  • Średniozaawansowany
  • Zaawansowany
  • Profesjonalista

Wiek uczestników

16 - 65

Lokalizacja

Adres: promenada Czesława Niemena, Częstochowa, Poland

Uwagi: Promenada Częstochowa Amfiteatr

Organizator

OB
Cześć, jestem Oskar B.

To nie do końca jest wydarzenie, którego szukasz?

Sprawdź nasze inne wydarzenia

PLN 0.00