Górska Ustawka vol. 18 - Summer Camp
Górska Ustawka vol. 18 - Summer Camp
Dawid M
Dawid M

Górska Ustawka vol. 18 - Summer Camp

Organizator: Dawid M
Turystyka górska
Termin
July 16, 2022, 2:00 PM
Czas trwania
nieokreślono
Uczestnicy
30
Wiek
18 - 99
Poziom

Opis oferty

Cześć​​​​​​​​​​​​​​,​​​​​​​​​​​​​​ czas rozpocząć Górską Ustawkę vol.18 - Summer Camp. W każdą trzecią niedzielę miesiąca będziemy spotykać się na górskim szlaku​​​​​​​​​​​​​​,​​​​​​​​​​​​​​ gdzie po trudach wędrówki zjemy ciastko w schronisku. Jeżeli jesteś zainteresowany​​​​​​​​​​​​​​/​​​​​​​​​​​​​​a dołącz do Górnośląskiej Grupy Turystycznej na Facebooku i Chodź z nami! Dnia 16 lipca 2022 roku spotykamy się na parkingu w miejscowości Wisła​,​ ul. CIeślarów. Skąd wyruszymy do Schroniska Soszów​,​ aby wspólnie spędzać czas podczas Summer Camp. Bieżące informacje znajdziecie na Górnośląskiej Grupie Turystycznej na Facebook'u. Zapraszam Wszystkich chętnych!!!

Poziom uczestników

  • Nowicjusz
  • Początkujący
  • Średniozaawansowany
  • Zaawansowany
  • Profesjonalista

Wiek uczestników

18 - 99

Zasady

REGULAMIN WYDARZENIA - SUMMER CAMP - SCHRONISKO SOSZÓW § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady i reguły uczestnictwa w wydarzeniu – “Górska Ustawka”: Summer Camp organizowanej w dniu 16-17 lipca 2022 roku, w miejscu: Schronisko Soszów w Beskidzie Śląskim (dalej: Regulamin). Koordynatorem wydarzenia partnerskiego jest Dawid Mieszczak, który jest odpowiedzialny za koordynację “Górska Ustawka”: Summer Camp. Wyprawa jest organizowana pod patronatem Decathlon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Geodezyjna 76, 03–290 Warszawa, NIP: 9511855233. § 2. WARUNKI UCZESTNICTWA Członkiem “Górska Ustawka”: Summer Camp może być każdy posiadający przygotowanie fizyczne i predyspozycje, a także brak przeciwwskazań zdrowotnych. Osoby niepełnoletnie mogą być Uczestnikami wyłącznie pod opieką opiekunów prawnych. Uczestnicy są zobowiązani dysponować odpowiednim ekwipunkiem i odzieżą wymaganym na “Górska Ustawka”: Summer Camp, tj. wygodne buty do wędrówki górskiej, odpowiednia odzież, kurtka przeciwdeszczow, namiot, śpiwór. Koszt posiłku oraz ubezpieczenia, Uczestnik ponosi we własnym zakresie. Wszystkie działania związane z wyjazdem oraz podczas jego trwania, a w szczególności wybranej trasy przejścia, czy wyżywienia, Uczestnik realizuje według zaleceń Koordynatora. Koordynator wyprawy dołoży wszelkich starań aby pomóc Uczestnikowi podczas przygotowania do wyjazdu i w trakcie samej “Górskiej Ustawki”. Pomoc dla Uczestników będzie odbywała się w zakresie sugestii w kwestiach takich jak: przygotowanie sprzętu, odzieży, wybór formy ubezpieczenia. Uczestnik jest zobowiązany posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do uczestnictwa w “Górska Ustawka”: Summer Camp i dostarczyć je w razie potrzeby (dowód osobisty, potwierdzenie ubezpieczenia). Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania i szanowania prawa panującego w górach i w schronisku. Zabrania się zaśmiecania szlaków, niszczenia fauny i flory, nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Konsekwencje złamania prawa i obyczajów przez Uczestnika ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z własnej winy szkody w trakcie trwania wyprawy oraz zobowiązuje się do ich niezwłocznego naprawienia w sposób określony przepisami prawa oraz bezpośredniego pokrycia wyrządzonych szkód z własnych środków. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie. Każdy Uczestnik sam odpowiada za swoje bezpieczeństwo oraz nie naraża na jego brak pozostałych Uczestników “Górska Ustawka”: Summer Camp. Uczestnik ma obowiązek zadbania we własnym zakresie o zadbanie o ważność ubezpieczenia NFZ lub dobrowolne zawarcie turystycznych polis ubezpieczeniowych, obejmujących odpowiedzialnością zdarzenia losowe obejmujące teren Polski lub w pasie przygranicznym (w zależności od wybranego zakresu terytorialnego). § 3. PLAN GÓRSKIEJ USTAWKI “Górska Ustawka”: Summer Camp jest zaplanowana na dzień 16-17 lipiec 2022 r. “Górska Ustawka”: Summer Camp rozpoczyna się zbiórką o godzinie 16:00 w dniu 16.07.2022 na parkingu w miejscowości Wisła, ul. Cieślarów. Trasa “Górska Ustawka”: Summer Camp rozpoczyna się w miejscu wskazanym powyżej. Przerwy na “Górska Ustawka”: Summer Camp są organizowane według uznania Uczestników “Górska Ustawka”: Summer Camp. Jedzenie na drogę oraz obiad w schronisku na górze jest we własnym zakresie. Trasa Wyprawy obejmuje łącznie ok. 18 km. Zakończenie “Górska Ustawka”: Summer Camp planowane jest na godzinę 16:00 dnia 17 lipca 2022. § 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Koordynator wyprawy partnerskiej w żadnym stopniu nie odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników. Koordynator nie odpowiada za zatrzymanie lub nie wpuszczenie Uczestnika przez służby celne, graniczne, parkowe, policji, wojska i inne działania lub zaniechania Uczestnika wyjazdu, dzięki którym nie może on osiągnąć zaplanowanych celów wyprawy. Koordynator nie odpowiada za dotarcie Uczestników wyprawy do miejsca przeznaczenia. Koordynator zastrzega sobie prawo do odwołania (do dnia rozpoczęcia imprezy włączenie) wyprawy partnerskiej z przyczyn niezależnych od siebie tj. działanie siły wyższej, wydarzenia polityczne, działania militarne, decyzje władz państwowych, samorządowych, innych instytucji itp.). § 5. DEKALOG TURYSTY GÓRSKIEGO Każdy Uczestnik biorący udział w Wyprawie, powinien zapoznać się z dekalogiem turysty górskiego opracowanym przez Komisję Turystyki Górskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. I. Zanim wyruszysz w góry zastanów się, czy posiadasz dostateczne doświadczenie. Przed wyjściem poddaj ocenie stan zdrowia i siły, swoje i towarzyszy, a w szczególności dzieci. II. Przygotuj wcześniej dokładny plan wycieczki, dobre przygotowanie. Poczytaj przewodniki, mapy, skorzystaj z usług informacji turystycznej, wskazówek przewodników górskich, gospodarzy schronisk, miejscowej ludności. III. W górach szybko i często zmieniają się warunki atmosferyczne, niezbędna jest odzież chroniąca p

Informacje dodatkowe

rzed złą pogodą i zimnem oraz mocne, wysokie buty na profilowanej podeszwie. IV. Wychodząc na wycieczkę pozostaw w domu, w schronisku czy u znajomych wiadomość o celu i trasie wycieczki oraz godzinie powrotu. W ten prosty sposób zapewnisz sobie szybką pomoc w razie wypadku. V. Szybkość poruszania się dostosuj do możliwości najmniej sprawnego uczestnika wycieczki. „Pożeranie kilometrów” prowadzi niechybnie do wyczerpania, a poza tym ogranicza możliwość podziwiania uroków górskiego krajobrazu. VI. Uważaj na każdy krok – upadki zdarzają się także w łatwym terenie. Szczególnej zwłaszcza ostrożności wymagają trudniejsze partie trasy: strome, mokre i zaśnieżone stoki, płaty starego śniegu. Nie zbaczaj ze znakowanego szlaku – jest on zwykle poprowadzony optymalnie zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i wysiłku na pokonanie trasy. VII. Nie strącaj kamieni, gdyż narażasz innych turystów na poważne niebezpieczeństwo. Miejsce zagrożone przez spadające kamienie przechodź szybko i uważnie. VIII. Decyzja zawrócenia z drogi to nie hańba, lecz głos rozsądku. Nie wstydź się zawrócenia, gdy załamie się pogoda, nadejdzie mgła lub trasa okaże się zbyt trudna. IX. Szanuj przyrodę, nie hałasuj, jest to niebezpieczne. Dbaj o czystość i porządek w górach. Usuwając śmieci dajesz dowód swej kultury. X. Jeżeli mimo ostrożności zdarzy się wypadek – przede wszystkim zachowaj spokój. Poszkodowanego ułóż w bezpiecznej pozycji, w widocznym miejscu i pod opieką. Przyjętymi w górach sygnałami wezwij pomoc (numer 985 – ratownictwo WOPR,GOPR,TOPR). § 6. WIZERUNEK UCZESTNIKÓW Uczestnik przystępując do Górskiej Ustawki, wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie swojego wizerunku, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką oraz rozpowszechniania materiałów, na których ustalono i utrwalono jego wizerunek, w celach reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych, poprzez wyświetlanie, wystawianie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym na stronie internetowej www.decathlon.pl, w Intranecie (wewnętrzna strona dla pracowników Decathlon) oraz w mediach społecznościowych takich jak facebook, instagram. § 7. DANE OSOBOWE Administratorem danych osobowych Uczestników są: Koordynator Wycieczki oraz Decathlon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Geodezyjna 76, 03–290 Warszawa, NIP: 9511855233. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje: w Decathlon sp. z o.o. wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych Pan Maciej Kaczmarski, z którym można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres e–mail: iod@decathlon.com lub pocztą na adres wskazany w ust. 1 pkt 2 powyżej; Koordynator Wyprawy, z którym można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres e–mail: dawid.mieszczak@decathlon.com Dane Uczestników Wyprawy będą przetwarzane w celu organizacji Wyprawy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016), tj. na podstawie wykonania umowy. Chwilą zawarcia umowy jest moment akceptacji niniejszego Regulaminu przez Uczestników Wyprawy. Dane osobowe Uczestników Wyprawy mogą być udostępniane podmiotom uczestniczącym w organizowaniu Wyprawy, tj. agencjom marketingowym, placówkom medycznym, dostawcy usług IT oraz innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nie należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, tj. przez czas niezbędny do do zorganizowania Wyprawy. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikom następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę; prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Wyprawie. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału przez Uczestnika w Wyprawie. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym dane nie będą profilowan

e. § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Każdy z Uczestników powinien znać niniejszy Regulamin i przestrzegać jego postanowień, pod rygorem wykluczenia Uczestnika z “Górska Ustawka”: Summer Camp.

Lokalizacja

Adres: Soszowska 10, 43-460 Wisła, Polska

Uwagi: Parking w miejscowości Wisła, ul. Cieślarów.

Organizator

Dawid M
Cześć, jestem Dawid M.

To nie do końca jest wydarzenie, którego szukasz?

Sprawdź nasze inne wydarzenia

PLN 0.00